[Highlight] 3 เมษายน 2560

หัวข้อ       : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
วิทยากร   : อาจารย์พัชราภร พูลบุญ
วันที่         : 3 เมษายน 2560
สถานที่    : ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์