[4 เมษายน 2560] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Executive Function (EF) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0”

หัวข้อ       : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Executive Function (EF) การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกทักษะสมอง สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0”
วิทยากร   : ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป
วันที่         : 4 เมษายน 2560
สถานที่    : ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง