[3 เมษายน 2560] การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

หัวข้อ       : การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
วิทยากร   : อาจารย์พัชราภร พูลบุญ
วันที่         : 3 เมษายน 2560
สถานที่    : ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาพบรรยากาศงานอบรมเพิ่มเติม…

ท่านสามารถดาวน์โหลดรูปภาพโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง