[Highlight] 28 มีนาคม 2560

หัวข้อ       : STEM Education
วิทยากร   : อาจารย์มานะ อินทรสว่าง
วันที่         : 28 มีนาคม 2560
สถานที่    : ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ศรีสะเกษ