[Highlight] 27 มีนาคม 2560

หัวข้อ       : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยากร   : อาจารย์ดาวใจ ดวงมณี
วันที่         : 27 มีนาคม 2560
สถานที่    : ณ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย จ.กรุงเทพฯ