[Highlight] MSU – Aksorn

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING)

ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมจัดและสนับสนุนโดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

จัดอบรมฯครูทั้งหมด 6 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดมหาสารคาม, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, อุดรธานีและนครพนม

สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.aksorn.com/msu-aksorn/