[Highlight] 31 มกราคม 2560

หัวข้อ       : STEM Education
วิทยากร   : อาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
วันที่         : 31 มกราคม 2560
สถานที่    : ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กำแพงเพชร 2