[Highlight] 7-8 มกราคม 2560

หัวข้อ       : การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง
วิทยากร   : อาจารย์ณฐิณี เจียรกุล
วันที่         : 7-8 มกราคม 2560
สถานที่    : ณ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา จังหวัดพะเยา