[Highlight] 8 ตุลาคม 2559

หัวข้อ       : การจัดกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็ก LD
วิทยากร   : อ.สุวิทย์ พวงสุวรรณ
วันที่         : 8 ตุลาคม 2559
สถานที่    : ณ ห้องประชุม สพป. จังหวัดตราด