[Highlight] 9-10 กรกฎาคม 2559

หัวข้อ         : หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา กลุ่ม สพป. เขต 2 สุไหงโกลก
วิทยากร     : ผศ. ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา
วันที่           : 9-10 กรกฎาคม 2559
สถานที่      : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สุไหงโกลก จ. นราธิวาส