[Highlight] 2 มิถุนายน 2559

หัวข้อ         : หลักสูตร STEM ศึกษา
วิทยากร     : อ. วชิร ศรีคุ้ม
วันที่           : 2 มิถุนายน 2559
สถานที่      : ศูนย์เยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ