[Testimonial] 3 พฤษภาคม 2559

ครูไพศรี บัวสำอางค์
โรงเรียนเทศบาล 4 (ปุณหังสนาวาส)

หัวข้อ : การจัดกิจกรรม 6 หลัก
วิทยากร : อ.ณฐิณี เจียรกุล
วันที่ : 3 พฤษภาคม 2559
สถานที่ : เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ