ยกระดับสมรรถนะภาษาไทยของผู้เรียน สู่ผลลัพธ์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย ๔.๐
สมรรถนะทางภาษาไทย คือ พื้นฐานสำคัญซึ่งถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้
และกระบวนการคิดในรายวิชาอื่น ๆ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการชี้วัด
ความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาของประเทศโครงการสัมมนาวิชาการ

“ภาษาไทย ภาษาชาติ” ครั้งที่ ๓ 

ตามกรอบแนวคิด
“สมรรถนะภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนไทย
สู่การศึกษาประเทศไทย ๔.๐”

เช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมที่นี่

โดย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิเพชรภาษา
และผู้สนับสนุนหลักงานสัมมนาที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทของครูต่อการเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาประเทศไทย  ๔.๐

การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
และเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก