THAISEMINAR 2018

 

เพราะภาษาไทยเป็นภาษาชาติ เป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ของเยาวชน

ยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว การพัฒนาสมรรถนะภาษาไทย

และการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการคิดกระบวนการวิเคราะห์

และกระบวนการค้นคว้าจึงมีความสำคัญเพื่อการวิวัฒน์สู่นวัตกรรมที่สมบูรณ์

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่ศาสตร์วิชาแขนงอื่นๆ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมและรองรับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในอนาคต

ตลอดจนตอบสนองให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

วิทยากร


 

นายตะวัน เทวอักษร

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี

ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม

นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

อาจารย์อนนท์ ประสงค์มณี

นายจักรกฤต โยมพะยอม(ครูทอม คำไทย)

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ

อาจารย์ศรีศุภร มุสิกพงษ์

ภาพบรรยากาศงาน


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-622-2999 ต่อ 1569
คุณปริชญา , คุณศิริพร
อีเมล์ : thai@aksorn.com

โรงแรมใกล้เคียง

แผนที่การเดินทาง