SOCIAL STUDIES 2018

“สังคมศึกษา” เป็นวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดำรงชีวิต

การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์

ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมือง

ที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามแนวทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21

“ครู” จึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน รวมถึงเทคโนโลยี

เพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมของประเทศและโลกการศึกษายุค Thailand 4.0

วิทยากร


นายตะวัน เทวอักษร

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล

อาจารย์แววนภา กาญจนาวดี

อาจารย์รณจักร ยั่งยืน

อาจารย์ทิวา เกษมศุภกุล

อาจารย์กัลยา ภู่ทอง

อาจารย์จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์

อาจารย์อลงกรณ์ อัศวโสวรรณ

อาจารย์นำโชค อุ่นเวียง

อาจารย์ภาสุดา ภาคาผล

ดร.วัฒนา อัคคพานิช

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-622-2999 ต่อ 1634
คุณรสสุคนธ์ , คุณฐาปนรัตน์
อีเมล์ : socialstudies@aksorn.com

โรงแรมใกล้เคียง

แผนที่การเดินทาง