ลงทะเบียนออนไลน์

ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วม

โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
สำหรับผู้เรียน วิทยาศาสตร์ แห่งศตวรรษที่ 21

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ได้ปิดการลงทะเบียนแล้ว