SCIENCE 2018

เมื่อโลกการศึกษาก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดดสู่การเป็นสังคมดิจิทัล

การศึกษาวิทยาศาสตร์จะช่วยผลักดันให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันทางการค้าการลงทุนในอนาคต

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ตามนโยบาย

การขับเคลื่อนการศึกษา โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ การเสร้างนวัตกรรม และการผสานความคิดสร้างสรรค์

เพื่อเร่งพัฒนาการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกระแสการศึกษาโลก

วิทยากร


นายตะวัน เทวอักษร

ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล

คุณกรรณิการ์ เฉิน

ดร.สุวณี อึ่งวรากร

มาสเตอร์กฤษติชัย ดียิ่ง

ดร.ศศิธร เขียวกอ

อาจารย์สุทธิพงษ์ ใจแก้ว

นายจุมพล เหมะคีรินทร์

ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ

รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา

ดร.พงศกร สายเพ็ชร์

 

ภาพบรรยากาศงาน


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-622-2999 ต่อ 1634
คุณรสสุคนธ์ , คุณทวีศักดิ์
อีเมล์ : science@aksorn.com

โรงแรมใกล้เคียง

แผนที่การเดินทาง