MATHEMATICS 2018

เพราะคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของทุกศาสตร์ ที่ว่าด้วยความเป็นเหตุเป็นผล เป็นศาสตร์ที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหา

ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงโดยอาศัยหลักสถิติ บนพื้นฐานความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการพัฒนาทักษะการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน

การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การออกแบบ การจัดการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวนการคิด

จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy) ก้าวทันองค์ความรู้

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

วิทยากร


นายตะวัน เทวอักษร

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

อาจารย์โกรบ มุทาพร

ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์

ดร.บริสุทธิ์ธรรม พิมพ์ศิริ

อาจารย์ศราวุธ จอมนำ

ผศ.ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ดร.อาทร นกแก้ว

ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
02-622-2999 ต่อ 1212
คุณจริยาภรณ์, คุณพีระ
อีเมล์ : maths@aksorn.com

โรงแรมใกล้เคียง

แผนที่การเดินทาง