ประถมศึกษาปีที่ 1

 

 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ป.4

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.4

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

 หนังสือเรียน สังตมศึกษา ป.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ป.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ม.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 หนังสือเรียน สังคมศึกษา ม.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

 หนังสือเรียน ภูมิศาสตร์ ม.4-6

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน สื่อสัมฤทธิ์มาตรฐาน (สมฐ.) หนังสือเรียนพร้อมแบบฝึกหัด ม.4-6

แผนการจัดการเรียนรู้


ตัวอย่างเฉลย 1 หน่วย

ตัวอย่าง 1 หน่วย