คลิกปุ่มเพื่อกรอกข้อมูล


ใบสมัครงาน
APPLICATION FORM
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
Applied Position
1.
2. อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ : บาท
Expect Salary
ประวัติส่วนตัว / Personal Details

นาย / Mr.
นาง / Mrs.
นางสาว / Miss
อื่นๆ / Others

ชื่อ:
ชื่อเล่น:
นามสกุล:
วัน / เดือน / ปีเกิด
Date of Birth
Name: Surname:
อายุ:
Age

-

ปี
เชื้อชาติ:
Nationality
สัญชาติ:
Race
ศาสนา:
Religion
ส่วนสูง:
Height
น้ำหนัก:
Weight
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน:
Identification No.
- - - -
วันออกบัตร:
Date of Issue
วันหมดอายุ:
Expiry Date
ออกให้ ณ:
Place of Issue
สถานะทางการทหาร:
Military Status
พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
Drafted
จะถูกเกณฑ์ทหารเมื่อ
To be drafted in

ได้รับการยกเว้นเพราะ
Exempted because
สถานะทางครอบครัว
Marital Status
โสด
single
สมรส
married


Divorced


Widow


Separated
ชื่อ-สกุล คู่สมรส:
Spouse's Name
อาชีพ:
Occupation
ที่ทำงาน:
Office Address
จำนวนบุตร:
No. of Children
คน
เป็นชาย:
No. of Boys
คน
เป็นหญิง:
No. of Girls
คน
ลำดับที่
No.
ชื่อบุตร หรือ บุตรบุญธรรม
Name of Children or Foster Children
เกิด พ.ศ.
Year Born
ชื่อสถานศึกษา
Name of Institution
ระดับชั้น
Grade / Level
1.
2.
3.
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน:
Address as in the House Registration
เลขที่:
No
หมู่ที่:
Moo
หมู่บ้าน:
Village
ซอย:
Soi
ถนน:
Road
ตำบล/แขวง:
Sub-district
อำเภอ/เขต:
District
จังหวัด:
Province
รหัสไปรษณีย์:
Postal Code
โทรศัพท์:
Tel
ที่อยู่ปัจจุบัน:
เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Present Address(If different from above)
เลขที่:
No
หมู่ที่:
Moo
หมู่บ้าน:
Village
ซอย:
Soi
ถนน:
Road
ตำบล/แขวง:
Sub-district
อำเภอ/เขต:
District
จังหวัด:
Province
รหัสไปรษณีย์:
Postal Code
โทรศัพท์:
Tel
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก:
Contact No.
อีเมลล์:
E-mail
ประวิติครอบครัว / Family Details
ชื่อ-สุกล Name-Surename อาชีพ Occupation ที่ทำงาน Office Address ที่อยู่ปัจจุบัน Address
บิดา / Father ชื่อ-สกุล:

มารดา / Mother ชื่อ-สกุล:

จำนวนพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)คน
No. of Siblings (including applicant)
เป็นชายคน
No. of Brothers
เป็นหญิงคน
No. os Sisters
ท่านเป็นคนที่
You are No.
ลำดับที่
No.
ชื่อ-สกุล
Name-Surename
อายุ
Age
การศึกษา / Education อาชีพ
ccupation
ชื่อบริษัท
Employer
ระดับ / Level สถานศึกษา / Institute
1.
2.
3.
ประวัติการศึกษา / Educational Background
ระดับการศึกษา
Level
ระยะเวลา / Period ชื่อสถานศึกษา
Name of institution
วุฒิที่ได้รับ Cert./Degree สาขาวิชา
Field if Study
เกรดเฉลี่ย
GPA
เริ่ม / Form ถึง / To
ประถมศึกษา Primary
มัธยมศึกษาตอนต้น / Lower Secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย / Upper Secondary
ปวช. / Vocational
ปวส. / Diploma
ปริญญาตรี / Undergraduate
ปริญญาโท / Graduate
อื่นๆ / Others
กิจกรรมพิเศษระหว่างการศึกษา
Extra-curricular Activities
การฝึกอบรมพิเศษ
Additional Training
ประวัติการทำงาน / Work Experience
ระยะเวลา / Period ชื่อบริษัท
Name of Company
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ตำแหน่ง
Position
เงินเดือนสุดท้าย
Last Salary
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
เรื่ม / Form ถึง / To
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Responsibilities
ทักษะ / Skills
การใช้ภาษา
Language Skills
ฟัง / Listening พูด / Speaking อ่าน / Reading เขียน / Writing
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ภาษาอังกฤษ (English)
คอมพิวเตอร์
Computer
Word Excel Powerpoint Access Email Internet
อื่น ๆ / Others
พิมพ์ดีด
Typing
การขับขี่ยานยนต์
Driving Ability
เลขที่ใบขับขี่
Driver's License
วันที่ออกให้
Date of Issue
วันที่หมดอายุ
Expiry Date
ออกให้ ณ จังหวัด
Place of Issue
ภาษาไทย    คำ / นาที
  Thai Word / Min.
รถยนต์
  Sedan
ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
  English Word/Min.
รถจักรยานยนต์
  MotorCycle
อื่นๆ
  Others 
ทักษะ / ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
Other Special Skills
ความสนใจและงานอดิเรก
Special Interest and Hobbies
ข้อมูลทั่วไป / General Information
1. ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุชื่อโรค แพทย์ประจำตัวและสถานพยาบาลที่รักษา
  Have you a personal illness? If so, Please specify the name of the illness, the doctor, and the medical institution.
มี / Yes ไม่มี / No
รายละเอียด / Details
2. ท่านเคยเจ็บป่วยอย่างหนัก หรือได้รับอุบัติเหตุอย่างรุนแรง หรือได้รับการผ่าตัด ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุรายละเอียด
  Have you been seriously ill or received a severe accident of operation during the past 2 years? if so, please give details.
มี/ Yes ไม่มี / No
รายละเอียด / Details
3. ท่านคิดว่าสุขภาพโดยทั่วไปของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไร
  How would you describe your present health in general?
ดีมาก/Excellent ดี/Good พอใช้/Fair ไม่ดี/Poor
4. ท่านเคยถูกจับหรือเคยต้องคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับการลักขโมยหรือฉ้อโกงหรือไม่ ถ้าเคยโปรดระบุรายละเอียด
  Have you ever been arrested or convicted in a crime or involved in any theft or fraud? if so, Please give details.
เคย / Ever ไม่เคย / Never
รายละเอียด / Details
5. ท่านมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักทำงานในบริษัทนี้บ้างหรือไม่ ถ้ามีกรุณาระบุชื่อและความสัมพันธ์
  Have you any relative or acquaintance working in this company? if so, please provide his/her name and relationship.
มี / Yes ไม่มี / No
รายละเอียด / Details
 
6. บุคคลที่บริษัทฯ สามารถสอบถามเกี่ยวกับผู้สมัครในเรื่องคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ ความประพฤติได้ (ยกเว้นบุคคลในครอบครัว / ญาติสนิท)
  People (other than family / close relatives) whom the company can make inquiry regarding applicant's qualifications and character.
ชื่อ-สกุล
Name-Surename
ความสัมพันธ์
Relationship
อาชีพ
Occupation
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Contact No.
7. บุคคลที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
  Person to contact in case of emergency
ชื่อ-สกุล
Name-Surename
ความสัมพันธ์
Relationship
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
Home / Office Address
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Contact No.
8. วันที่เริ่มทำงานได้ หากได้รับการแจ้งจากบริษัท
  Date available for employment
ข้อมูลทั่วไป / General information
  9. ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานบริษัทฯได้อย่างไร
      How do you know about the company's job opennings? 
หนังสือพิมพ์ / Newspaper  สถานศึกษา / Academy office 
พนักงานบริษัทชื่อ / Personal Recommendation  อินเทอร์เน็ต / Internet 
อื่นๆ / Others   
ท่านคิดว่าอะไรคือ ข้อดี เกี่ยวกับตัวของท่าน
What do you think are your strengths?
ท่านคิดว่าอะไรคือ ข้อควรปรับปรุง เกี่ยวกับตัวของท่าน
What do you think are your areas of improvement?
ความคาดหวังในชีวิตของท่านคืออะไร
What is your ultimate goal in life?