อักษร เอ็ดดูเคชั่น
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

คุณแก้วใจ , คุณศตวรรษ

+66 2 622 2999 ต่อ.1512 , 1634

science@aksorn.com