โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning)

ภายใต้แนวคิด
เตรียมพร้อมสู่การศึกษาวิทยาศาสตร์ยุค Thailand 4.0
(สร้างเสริม Active Learning – เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ – ส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้)