ประถมศึกษาปีที่ 1

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


Slide ประกอบการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้


เฉลย

ประถมศึกษาปีที่ 2

 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.2 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ประถมศึกษาปีที่ 4

 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.4

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


Slide ประกอบการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้


เฉลย

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ป.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ม.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


Slide ประกอบการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้


เฉลย

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี ม.1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


ตัวอย่าง 1 หน่วย


Slide ประกอบการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้


เฉลย

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ (รายวิชาพื้นฐาน)  ม.2 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ม.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี ม.2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ม.4

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


Slide ประกอบการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้


 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี ม.4

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


Slide ประกอบการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้


 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน เคมี ม.4 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน เคมี ม.4 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4 เล่ม 1

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

 หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4 เล่ม 2

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน


คู่มือครู


เฉลย

แผนการจัดการเรียนรู้


Slide ประกอบการสอน


 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (เคมี) ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน ฟิสิกส์ เล่ม 1 ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เคมี เล่ม 1 ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน ชีววิทยา เล่ม 1 ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี การออกแบบเทคโนโลยี ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน

 

 หนังสือเรียน เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ ม.5

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอน