สามารถดูภาพบรรกาศงานได้หลังงานอบรม 1 สัปดาห์ เป็นต้นไป