โครงการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูประจำการ (คูปองครู)

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหลักสูตร 60200022

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ด้วยรูปบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)

หลักสูตรขั้นกลาง ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
จังหวัดที่เปิดอบรม: สุรินทร์/ศรีสะเกษ/ชัยภูมิ/เลย/สกลนคร/มหาสารคาม