Home Page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING)

ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

 

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: ห้อง IT 1 ตึกคณะศึกษาศาสตร์ มมส.

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: ห้องประชุมกินรี ชั้น 7 โรงแรมปัญจดารา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: ห้องประชุมอุดรธานี 1 โรงแรมบ้านเชียง

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

สถานที่: ศูนย์ประชุมห้องหนองบึก 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด