Home Page

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (ACTIVE LEARNING)

ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

วีดีโอ Highlight งานอบรมทั่วภาคอีสานทั้ง 6 จังหวัด ที่ผ่านมา

สำหรับภาพบรรยากาศงานอบรมในแต่ละจังหวัด สามารถเลือกคลิกจังหวัดที่ท่านต้องการชมด้านล่าง