03_หอสมุดแห่งชาติ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
กลุ่มสาระ:

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

หอสมุดแห่งชาติ 

         หอสมุดแห่งชาติในสมัยปัจจุบันของไทย สถาปนาขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี โดยการรวมหอพระมณเฑียรธรรม หอพระสมุดวชิรญาณ และหอพระพุทธศาสนาสังคหะเข้าด้วยกัน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชโองการประกาศจัดการหอพระสมุดวชิรญาณให้เป็นหอสมุดสำหรับพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448
 
        หอสมุดแห่งชาติเป็นสถานที่ที่เก็บหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หลักฐานที่เป็นตัวหนังสือ เช่น ศิลาจารึก ตำนาน พงศาวดาร จดหมายเหตุ หรือบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจปรากฏบนแผ่นกระดาษหรือวัสดุอื่น เช่น แผ่นหิน แผ่นโลหะ ใบลาน ผ้า แผ่นหนัง ผนังถ้ำ หรือผนังโบสถ์วิหารที่ถ่ายเป็นสำเนาข้อความหรือไมโครฟิล์ม (Microfilm) เก็บไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถไปศึกษาค้นคว้าได้
 
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งแรกของประเทศไทย มีประวัติการจัดตั้งสืบเนื่องมาจากพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชน ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ. 2417 ต่อมาใน พ.ศ. 2430 ได้ย้ายมาที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า ใน พ.ศ. 2469 รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสำหรับพระนคร ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” และได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเพื่อให้เป็นสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่มา: ณรงค์ พ่วงพิศ และคณะ. ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, มปป. หน้า 23.
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: