การเขียนจดหมายราชการ
กลุ่มสาระ:
01_ภาษาไทย และ ไฟล์ Audio
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2
        จดหมายราชการ หรือหนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอก เป็นการติดต่อที่เป็นพิธี จะใช้กระดาษครุฑในการเขียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ที่  มีไว้เพื่อใช้อ้างอิง เก็บเรื่อง และแสดงปริมาณหนังสือ
๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการและที่ตั้ง
๓. วัน เดือน ปี
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุด
๕. คำขึ้นต้น ให้จ่าหน้าถึงตำแหน่งของผู้รับ / ชื่อบุคคล โดยทั่วไปมักใช้คำว่า “เรียน”
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ใช้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกัน (เฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว) โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขที่หนังสือ วันที่ของหนังสือ
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
๘. ข้อความ ประกอบด้วยสองส่วน คือ เหตุที่มีหนังสือไป และจุดประสงค์ของเรื่อง
๙. คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือราชการ
๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ
๑๑. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ
๑๒. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
๑๓. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลขติดต่อภายใน (ถ้ามี)
๑๔. สำเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทราบวาได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว

หมายเหตุ
- ชั้นความลับ รู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ชั้นความเร็ว หมายถึง ด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด

ตัวอย่างจดหมายราชการ


ที่ ศธ 0520.104/ 1254
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร                       
ถนนหน้าพระลาน  กรุงเทพฯ  10200

                                                                   6  กรกฎาคม   2552

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต

         ด้วยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมศิลปากร จัดโครงการเสวนาสรรสาระวัฒนธรรม (ปีที่ ๙) ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ – สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ นี้ จัดบรรยายในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ในหัวข้อ “ย้อนเส้นทางสายไหมทางทะเล: ทุ่งตึกเมืองท่าการค้านานาชาติ” เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการนี้ คณะโบราณคดี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ร้อยเอกบุณยฤทธิ์  ฉายสุวรรณ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “ย้อนเส้นทางสายไหมทางทะเล: ทุ่งตึกเมืองท่าการค้านานาชาติ” ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

       
                                                          (รองศาสตราจารย์ชนัญ   วงษ์วิภาค)
                                                               รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
                                                      ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะโบราณคดี

 


สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี
โทรศัพท์. ๐-๒๒๒๔-๗๖๘๔
โทรสาร.   ๐-๒๒๒๖-๕๓๕๕

 
ที่มา: ฝ่ายวิชาการ อจท.
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: