แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย
กลุ่มสาระ:
04_สังคมฯ (อาเซียน,หน้าที่ฯ,พุทธฯ,ประวัติฯ,เศรษฐฯ,ภูมิฯ)
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย     การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย จะทำให้ทราบถึงการตั้งถิ่นฐานนับแต่ เริ่มต้น การดำเนินชีวิต และการผลสมผสานทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย อย่างไรก็ตามได้มีข้อ สันนิษฐานหรือแนวคิดต่างๆ ที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือ มีผลให้การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ ชนชาติไทยสามารถสรุปได้ 2 แนวคิดสำคัญ ดังนี้

     1. แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยอพยพมาจากบริเวณประเทศจีนและทางตอนเหนือของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถแยกออกได้เป็น 3 แนวทาง ดังนี้

 

          1) แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไต แนวคิดนี้เกิดจากข้อสันนิษฐานที่ว่า ถิ่นกำเนิดของมนุษย์อยู่บริเวณตอนกลางของ ทวีปเอเชีย คือ ทางตอนใต้ของเทือกเขาอัลไต ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศมองโกเลีย โดยมีนักวิชาการ ที่เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ

- ดร.วิเลียม คลิฟตัน ดอดด์ (Dr. william Clifton Dodd) มิช william Clifton Dodd) มิชชันารีชาวอเมริกัน ผู้เขียน หนังสือเรื่อง The Tai Race : The Elder Brother of the Chinese ว่าพวกมุง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น บรรพบุรุษของคนไทยได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาจากถิ่นกำหนดดั้งเดิมของตนในเอเชียกลางมายัง ชายแดนด้านตะวันตกของจีน

- ขุนวิจิตรมาตรา (สว่า กาญจนาคพันธุ์) ได้แดสงความคิดเห็นไว้ในหนังสือหลักไท ตั้งแต่ พ.ศ. 2471 เชื่อว่า แหล่งกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตของเอเชียกลาง ซึ่งเป็นแหล่ง กำเนิดของพวกมองโกลด้วยกัน ภายหลังอพยพมาตั้งถิ่นฐานแถบลุ่มแม่น้ำเหลืองและแม่น้ำแยงซี เมื่อถูกจีนรุกรานจึงค่อยๆ อพยพลงมาสู่สุวรรณภูมิ  ต่อมามีการศึกษาด้านโบราณคดีและด้านภูมิศาสตร์ ทำให้แนวคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับอีก ต่อไป เพราะบริเวณเทือกเขาอัลไตของเอเชียกลางเป็นเขตแห้งแล้ง อากาศมีความหนาวเย็น ถ้าอพยพ โยกย้ายลงมาก็ต้องผ่านทะเลทรายที่กว้างใหญ่และทุรกันดารมาก จึงไม่เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัยของ มนุษย์


          2) แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจีนทางเหนือของภาค พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย

          แนวคิดนี้เชื่อว่าคนไทยอาศัยอยู่กระจายกันไป ตั้งแต่มณฑลกวางตุ้ง เรื่อยไปทางตะวันตก ในมณฑลกวางสี ยูนนาน กุ้ยโจว เสฉวน ตลอดจนรัฐอัสสัมของอินเดีย โดยอาศัยความเชื่อว่ามีผู้คนที่มี ภาษาและวัฒนธรรมคล้ายกับคนไทย อยู่ทางตอนใต้ของจีนเป็นจำนวนมากรวมทั้งพบหลักฐานจาก บันทึกของจีนที่กล่าวถึงคนไทยสมัยแรกๆ เป็นเวลากว่า 2,000 ปีแล้ว โดยมีบุคคล ที่เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ

- ยอร์ช เซเดส์ นำประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เสนอว่า เดิมชนชาติไทยอยู่ที่มณฑลยูนนาน เมื่อถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงมาทางใต้ตามลุ่มแม่น้ำ กระจายอยู่บริเวณภาคเหนือของเวียดนาม ตอนใต้ ของจีน ภาคเหนือของไทย และบางส่วนอพยพเข้าไปในรัฐอัสสัมของอินเดีย

- จิตร ภูมิศักดิ์ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการด้านนิรุกติศาสตร์ วิเคราะห์พงศาวดารท้องถิ่น ทางภาคเหนือของไทย สรุปว่า ถิ่นกำเนิดของไทยอยู่กระจัดกระจายทางตอนใต้ของจีน และบริเวณ ภาคเหนือของไทย ลาว เขมร พม่า และรัฐอัสสัมของอินเดีย


           3) แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวน มีนักวิชาการเสนอแนวคิด ดังนี้ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเสนอความเห็นไว้ว่าคนไทย น่าจะอยู่แถบดินแดนทิเบตติดต่อกับจีน (มณฑลเสฉวนปัจจุบัน) ประมาณ พ.ศ. 500 ถูกจีนรุกรานจึง อพยพมาอยู่ที่ยูนนานทางตอนใต้ของจีน แล้วกระจายไปตั้งถิ่นฐานของบริเวณเงี้ยวฉาน สินสองจุไท ล้านนา ล้านช้าง

     2. แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่ในบริเวณภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถแยกออกได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้

           1) แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณคาบสมุทรมลายูบริเวณหมู่เกาะชวา แนวคิด นี้มีความเชื่อว่า คนไทยกับคนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย คาบสมุทรมลายู และฟิลิปปินส์มีความคล้ายคลึง กันหลายประการ เช่น มีหน้าตาเหมือนกัน มีรากภาษามาจากแห่งเดียวกัน และจากการศึกษาโดยอาศัย ความรู้ด้านการแพทย์ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเลือดว่าคนไทยกับคนอินโดนีเซียมีกลุ่มเลือดที่คล้ายคลึงกัน จึงเชื่อว่า คนไทยอาศัยอยู่แถบศูนย์สูตรก่อน แล้วจึงอพยพมาบนผืนแผ่นดินไทย เลยขึ้นไปจนถึงตอนใต้ ของจีน แล้วจึงอพยพลงใต้มายังดินแดนไทยในปัจจุบันอีกครั้ง ผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ มีดังนี้

- ศาสตราจาย์ รูธ เบเนดิกต์ (Ruth Benedict) นักมนุษย์วิทยาชาวอเมริกากันระบุว่าคนไทย มีเชื้อชาติมลายู และได้อพยพจากทางใต้ของแหลมมลายูขึ้นไปทางเหนือ แต่ยังไม่มีหลักฐานทางด้าน ภาษาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดมาสนับสนุนแต่อย่างใด

- นายแพทย์สมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ อ้างเหตุผลด้านกลุ่มเลือดที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างของ คนไทยกับคนอินโดนีเซียปัจจุบัน และพบว่ากลุ่มเลือดของคนทั้งสองชาติมีความคล้ายคลึงกันมากกว่า ชาวจีนที่อยู่ทางเหนือ ดังนั้น ชนชาติไทยน่าจะอพยพมาจากหมู่เกาะ แล้วค่อยๆ เข้ามาอาศ้ยอยู่ใน ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และมีบางกลุ่มเลยขึ้นไปยังมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
แนวคิดดังกล่าวนี้ ปัจจุบันยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และยังไม่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางนัก

 

          2) แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันแนวคิดนี้เกิดจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พบร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์บนผืน แผ่นดินไทย เช่น พบโครงกระดูกที่ถ้ำพระ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ผู้ที่เชื่อใน แนวคิดนี้ มีดังนี้

- สุจิตต์ วงษ์เทศ นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ ได้อธิบายในหนังสือ "คนไทยอยู่ที่นี่" โดยใช้หลักเหตุผลด้านพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี นักโบราณคดี ได้สนับสนุนแนวคิดนี้ในหนังสือสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยเสนอว่า อาจจะมีคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย


      ตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ เพราะจากการขุดค้นทางด้านโบราณคดีในประเทศไทย ได้พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

      แนวคิดนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เพราะเหตุผลที่นำเสนอนั้นขาดหลักฐานและไม่มีเหตุผลเพียงพอ เช่น การวิเคราะห์โครงกระดูกที่คล้ายกันไม่อาจจำแนกได้ว่าเป็นชนชาติใด นอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น จารึกต่างๆ ที่กล่าวถึงคนสยามก็มีน้อยมาก
ที่มา: ณรงค์ พ่วงพิศ (บรรณาธิการ) หนังสือเรียนสังคมศึกษา , ประวัติศาสตร์ไทย รายวิชา ส 028 ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในดินแดนประเทศไทย กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, 2543
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: