ระบบการแลกเปลี่ยน
กลุ่มสาระ:
04_สังคมฯ (อาเซียน,หน้าที่ฯ,พุทธฯ,ประวัติฯ,เศรษฐฯ,ภูมิฯ)
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

ระบบการแลกเปลี่ยน          การแลกเปลี่ยน ถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในกระบวนการทางเศรษฐกิจ สามารถแบ่ง เป็น 2 ประเภท ดังนี้
 การแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าต่อสินค้า ในระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่มีการ แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับสินค้า บุคคลที่ต้องการแลกเปลี่ยนสินค้า จะต้องอาศัยการพบปะเจรจากันโดยตรง เช่น ผู้ที่เลี้ยงไก่ก็ต้องหาผู้ที่ต้องการเนื้อไก่ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ บางอย่างที่ตนต้องการ เช่นเดียวกับผู้ที่ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือช่างไม้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การแลกเปลี่ยน จึงเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างเนื้อไก่และเสื้อผ้า

           เนื่องจากสาเหตุบางประการทำให้การแลกเปลี่ยนในระบบนี้ ไม่เหมาะสมต่อการ เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา การแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าต่อสินค้า จึงกลาย เป็นระบบการแลกเปลี่ยนที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น การเดินทางไม่สะดวก ต้องใช้เวลาสำหรับการ แสวงหาบุคคลที่ยินดีจะแลกเปลี่ยนสินค้ากับตน สินค้าบางชนิดเก็บไว้ได้ไม่นาน เช่น ผัก ผลไม้ หรือ การเสียเปรียบระหว่างมูลค่าของสิ่งของที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน เช่น นำเกลือไปแลกกับหมู เป็นต้น

           การแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง ระบบเศรษฐกิจที่ใช้ "เงิน" เป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ จะดำเนินไปด้วยดี เพราะเงินเปรียบเหมือนกำลังซื้อของประชาชน เพราะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการใดๆ ที่มีอยู่ในตลาดหรือพร้อมที่จะขายได้

           ในสมัยก่อน เงินมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น เปลือกหอย หิน หรือหนังสัตว์ ซึ่งใช้ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน สำหรับปัจจุบัน เงินจะอยู่ในรูปของเงินสด เช่น ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ รวมถึงเช็คต่างๆ ด้วยที่มา: กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 ช่วงชั้นที่ 3 กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์,
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: