เงินฝากประจำ
กลุ่มสาระ:
04_สังคมฯ (อาเซียน,หน้าที่ฯ,พุทธฯ,ประวัติฯ,เศรษฐฯ,ภูมิฯ)
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5

     เงินฝากประจำ คือ เงินฝากที่มีกำหนดเวลาการฝากที่แน่นอน เช่นว่า ฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี   ถ้าถอนก่อนกำหนด อาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับดอกเบี้ยลดลง ซึ่งการฝากเงินประเภทนี้ จะต้องมีวินัยในการออมสูงมาก เพราะถ้าเปลี่ยนใจระหว่างทางถอนเงินออกมาเท่ากับว่าจะไม่ได้ดอกเบี้ยอย่างที่วาดหวังเอาไว้

     นอกจากนี้ ยังมีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี หรือฝากประจำแบบไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% นั่นเอง ซึ่งการฝากเงินในรูปแบบนี้ ถือว่าได้ผลตอบแทนดีที่สุด แต่การฝากเงินในรูปแบบนี้คุณจะต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือนจนกว่าจะครบสัญญา หากมีการถอนออกก่อนกำหนดดอกเบี้ยที่ได้รับจะเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์ทันที และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย


ตัวอย่าง เงินฝากประจำ 3 เดือน  ธนาคารออมสิน

1. วัตถุประสงค์

  •  เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต

2. คุณสมบัติผู้ฝาก

  •  อายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป, นิติบุคคล

3. จำนวนเงินฝาก – ถอนขั้นต่ำ

  •  ฝากครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

4. ระยะเวลาการฝาก

  •  ไม่กำหนด

5. การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน

  •  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 3 เดือน

6. เงื่อนไขการถอนเงิน

  •  ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ยกเว้นการถอนดอกเบี้ย แต่เมื่อถอนแล้วต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

7. เอกสารการเปิดบัญชี

  •  สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร

8.  ผลประโยชน์ที่ได้รับ

  •  ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้


ตัวอย่าง   เงินฝากประจำธนาคารกรุงเทพ

     ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยเงินฝากเริ่มต้นตั้งแต่ 2,000 บาท  บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝากมีให้เลือกตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน บัญชีเงินฝากสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

     เจ้าของบัญชีที่เป็นบุคคลธรรมดามีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีร้อยละ 15 ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ได้รับจากเงินฝาก โดยธนาคารกรุงเทพจะหักค่าภาษีจากบัญชีของท่านให้โดยอัตโนมัติ  ลูกค้าจะสามารถลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้  หากท่านแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแก่ธนาคารไว้

     ถ้าท่านถอนเงินฝากประจำยอดใดก่อนภายใน 3 เดือนแรกของการฝากยอดนั้น  จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ  แต่หากถอนเงินหลังฝากสามเดือน แต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสะสมทรัพย์

 
ที่มา: บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
เว็บลิงค์: www.bangkokbank.com/Bangkok+Bank+Thai/Personal+Banking/Investments+and+Fixed/Fixed+Deposits
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: