รูปร่างเรขาคณิตน่ารู้
กลุ่มสาระ:
06_ศิลปะ (ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์)
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4

      รูปร่างเรขาคณิต หมายถึง รูปร่างที่มีรูปแน่นอน  มีมาตรฐาน  สามารถวัดหรือคำนวณได้ง่าย  มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์  

      รูปร่างเรขาคณิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะได้ ในอดีตและปัจจุบันมนุษย์ได้นำรูปเรขาคณิตต่างๆ มาใช้ประดับตกแต่งสิ่งของ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ศิลปะการตกแต่งด้วยรูปเรขาคณิตในปัจจุบัน เช่น ลวดลายบนกระดาษห่อของขวัญ การประดิษฐ์ผ้าห่ม วอลเปเปอร์ เป็นต้น

การเขียนรูปร่างเรขาคณิต
ควรนำเส้นพื้นฐานแบบต่างๆมาประกอบกันเป็นรูปร่างเรขาคณิต
ก่อนจะเขียนรูปร่างเรขาคณิตควรทำความเข้าใจกับเส้นเหล่านี้

      1. เส้นร่าง คือ เส้นที่เริ่มทำการเขียนภาพ  ควรใช้เส้นน้ำหนักเบาและมีความมั่นใจ  สามารถขีดซ้ำหรือทับกันได้

      2. เส้นรูป คือ เส้นที่แสดงให้เห็นสัดส่วนที่แท้จริงของรูปร่าง  โดยขีดเส้นหนักทับเส้นร่าง

ขั้นตอนการเขียนรูปร่างเรขาคณิต
ควรเริ่มจากการร่างภาพด้วยเส้นน้ำหนักเบาและใช้เส้นแบบต่างๆลากตัดกัน

เขียนเส้นรูปทับเส้นร่างให้มีน้ำหนักเข้มขึ้น

       การนำรูปเรขาคณิตมาสร้างศิลปะต่างๆ ด้วยการนำส่วนของเส้นตรงมาเชื่อมต่อระหว่างจุดจำนวนหนึ่งที่อยู่บนระนาบ แล้วเกิดเป็นเส้นโค้ง เป็นศิลปะเรขาคณิตอีกอย่างหนึ่ง  การสร้างเส้นโค้งจากการเชื่อมต่อจุดต่างๆ บนมุมมุมหนึ่ง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • ขั้นที่ 1 ใช้ไม้บรรทัดและไม้โพรแทรกเตอร์เขียนส่วนของเส้นตรง 2 เส้น โดยกำหนดจุดบนแขนของมุม ให้แต่ละจุดมีระยะห่างเท่าๆ กัน
     
  • ขั้นที่ 2 ใช้ไม้บรรทัดเขียนส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อจุดบนแขนทั้งสองของมุม โดยเชื่อมต่อจุด 1 กับ 6, 2 กับ 5 และ 3 กับ 4 ทำเช่นนี้จนครบทุกจุด

ตัวอย่าง
การสร้างเส้นโค้งบนมุมฉาก              การสร้างเส้นโค้งบนมุมป้าน

   ที่มา: ฝ่ายวิชาการ อจท.
เว็บลิงค์: http://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:รูปทรงเรขาคณิต
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: