ปัญญา 3
กลุ่มสาระ:
04_สังคมฯ (อาเซียน,หน้าที่ฯ,พุทธฯ,ประวัติฯ,เศรษฐฯ,ภูมิฯ)
ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5


ปัญญา 3

      ปัญญา คือ ความรอบรู้ ความฉลาด  ความรู้ทั่ว  คือรู้ทั่วถึงเหตุถึงผล  รู้อย่างชัดเจน  รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ  รู้สิ่งที่ควรทำควรเว้น เป็นต้น เป็นธรรมที่คอยกำกับศรัทธา เพื่อให้เชื่ออย่างมีเหตุผล ไม่หลงงมงายปัญญาเกิดได้ 3 ทางด้วยกัน  ดังนี้

  • สุตมยปัญญา  คือ  ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังและการอ่านเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษา
                                เล่าเรียน

  • จินตามยปัญญา  คือ  ปัญญาที่เกิดจากการคิด  การพิจารณาไตร่ตรองหาเหตุผล

  • ภาวนามยปัญญา  คือ  ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ   หรือเกิดจากการศึกษาอบรม  แล้วนำมาทดลอง
                                      ปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จที่มา: พจนานุกรมพุทธศาสนา(ฉบับประมวลธรรม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2543
เว็บลิงค์: http://www.dharma-gateway.com/monk/preach/lp_tool/lp-tool_5-11.htm
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: