กระดาษลิตมัส
กลุ่มสาระ:
03_วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

กระดาษลิตมัส (Litmus paper) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายต่างๆ กระดาษลิตมัสเตรียมได้จากสารละลายของผงลิตมัส ซึ่งสกัดได้จากสิ่งมีชีวิตจำพวกไลเคนส์ ลิตมัสถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกประมาณ 1300 ปีหลังคริสตกาล โดยนักเคมีชาวสเปน ชื่อ Arnaldus de Villa Nova

 

 

 

 

 

 

(บน) ผงลิตมัส ซึ่งสกัดได้จากไลเคนส์
(กลาง) กระดาษลิตมัส
(ล่าง) การทดสอบสารละลายด้วยกระดาษลิตมัส

 

    กระดาษลิตมัสมี 2 สี คือ สีแดง กับสีน้ำเงิน ถ้านำกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินจุ่มลงในสารละลายกรด กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง เมื่อจุ่มกระดาษลิตมัสสีแดงลงในสารละลายเบส กระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

ตัวอย่างค่า pH ของสารละลายชนิดต่างๆ ซึ่งได้จากการทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส  

 
ที่มา:
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: