11_การอาราธนาพระปริตร
กลุ่มสาระ:

ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 1

การอาราธนาพระปริตร หมายถึง คำอาราธนาให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อไปโดยชัดถ้อยชัดคำ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป โดยการอาราธนาพระปริตร นิยมใช้ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ ต่อจากรับศีลส่วนมาก ถ้าสวดมนต์ก่อนเทศน์ ก็อาราธนาพระปริตรก่อน สวดจบก็อาราธนาศีล รับศีลจบก็อาราธนาธรรม
 
คำอาราธนาพระปริตร (ภาษาบาลี)
วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพทุกฺขวินาสาย ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ.
วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพภยวินาสาย ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ.
วิปตฺติปฏิพาหาย สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา,
สพฺพโรควินาสาย ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ
 
คำอาราธนาพระปริตร (ภาษาบาลี)
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตรตัง พรูถะ มังคะลังฯ
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลังฯ
วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลังฯ
 
คำแปล ขอพระสงฆ์ผู้เจริญ จงสวดพระปริตร อันเป็นมงคลเพื่อป้องกันความวิบัติทั้งปวง เพื่อความสำเร็จในสมบัติทั้งปวงและเพื่อให้ทุกข์ทั้งปวงพินาศไปเพื่อให้ภัยทั้งปวงพินาศไป เพื่อให้โรคทั้งปวงพินาศไป
 
ครั้นกล่าวคำอาราธนาพระปริตรจบแล้ว พิธีกรหรือเจ้าภาพพึงไหว้หรือกราบตามความเหมาะสมแก่สถานที่ คือ ถ้ายืนหรือนั่งเก้าอี้พึงไหว้ ถ้านั่งกับพื้นพึงกราบ

 
ที่มา: ดนัย ไชยโยธา. พจนานุกรมคำศัพท์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, 2552., เทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺโก), พระ. ศาสนพิธี:คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2552., ศึกษาธิการ,กระทรวง.หนังสือสวดมนต์ไหว้พระ. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าของคุรุสภา, 2548.
เว็บลิงค์:
คลิปอาร์ต:
คลิปวิดีโอ: