เกี่ยวกับเรา

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 83 ปี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทุ่มเทในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีรากฐานที่แข็งแกร่ง

โดยดำเนินการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นเนื้อหาสาระในการเตรียมความพร้อม

ให้เด็กและเยาวชนเติบโตไปกับความรู้ที่ทันสมัย เพื่อต่อยอดการศึกษา เพิ่มพูนทักษะที่ดี

และบูรณาการความรู้นำไปสู่กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ สอดรับกับแผนการศึกษาของประเทศ

ตลอดจนส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล

ยังเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมและสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับบุคลากรทางการศึกษามากกว่า 70,000 ราย ทั่วประเทศ

โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาผ่านนวัตกรรม เพื่อการศึกษาที่ครบวงจร

มีเอกลักษณ์ และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต