Programmer 

ลักษณะงาน

- การออกแบบและพัฒนาระบบตามข้อกำหนดความต้องการ

- ทดสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเพื่อตอบสนองข้อมูลตรรกะความต้องการ
   การทำงานและเอกสารผลการทดสอบเป็นไปตามเอกสาร

- ทดสอบหน่วย การแสดงการรวมกันของการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของแผนกที่เฉพาะเจาะจง

- เขียนโปรแกรมการทดสอบการดำเนินการตามระบบแก้ปัญหาและการบริหารทีม

- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
   เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- ร่วมเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ

- เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

- มีความสามารถในการใช้ ผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีความรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

- มีความอดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- มีใจรักการบริการ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงาน