เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

รายละเอียด

– ดูแลงานธุรการกลาง รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ดูแลงานจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสาร PR / PO

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกดี หน้าตาดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ
– สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
– มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ธุรการ กฏหมาย บัญชี มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นและภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
– หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ