ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ)

รายละเอียด
– บริหารกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
– การกำกับดูแลให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมีความเสมอภาคกันภายในองค์กร
และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้
– ดูแลการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การปรับเงินเดือน การออกแบบค่านายหน้า การนำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ
ให้กับพนักงาน การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่าตอบแทนในตลาด

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงาน Compensation & Benefit อย่างน้อย 5 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเงินเดือน, ค่าตอบแทน หรือขั้นตอนทางบัญชี
– มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขได้เป็นอย่างดี
– หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ