นักวิชาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียด
– ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีความถูกต้อง น่าสนใจและและทันสมัย
– จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
– ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์ คณะคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– หากเป็นนิสิต – นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
– มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
– หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ