นักวิชาการสังคมศาสตร์

รายละเอียด
– ร่วมวางแผน ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหา เพื่อใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความถูกต้อง
น่าสนใจและและทันสมัย
– จัดทำ นำเสนอข้อมูล ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
– ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตให้กับผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากเป็นนิสิต – นักศึกษาจบใหม่ ต้องสามารถทำแผนการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้
– มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจแนวทางการจัดทำสื่อการสอนที่ทันสมัย
– หากมีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดทำแผนการสอน ในระดับประถม / มัธยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ