หัวหน้าแผนก บริหารข้อมูลการตลาด

รายละเอียด
– บริหารจัดการดูแลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาด ได้แก่สินค้าลูกค้า
การซื้อสินค้าโปรโมชั่นและอื่นๆ
– จัดทำรายงานการขายและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
– จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการขายและการตลาดและระบบต่างๆเพื่อการรายงานยอดขาย

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 29-35 ปี
– ระดับปริญญาตรี MIS ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ทำงานเน้นเป้าหมาย
– สามารถใช้ MS EXcel และ MS Access ได้ระดับดี
– มีความคิดสร้างสรรค์
– มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
– มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล
– มีประสบการในการพัฒนาระบบ IT หรือ Application ที่เกี่ยวกับการขาย
– มีประสบการในการทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ,การทำความสะอาดข้อมูล
และการใช้ SQL Command หรือ Tools ต่าง ๆ ในการบริหารการจัดการข้อมูล