นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา

รายละเอียด
ฝึกงานกับฝ่ายบุคคล/นักวิชาการ/บัญชี/การตลาด/IT/Graphic Design/ลูกค้าสัมพันธ์

นักศึกษาฝึกงาน ในสายงานดังนี้
• สายงานบัญชี
• สายงานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ไทย ปฐมวัย ภาษาอังกฤษ
• สายงานการตลาด และออกแบบ (ออกแบบหนังสือเรียน เรียงพิมพ์จัดหน้าหนังสือ หากมีความสามารถใช้โปรแกรม In Design, Illustrator, Photoshop จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (IT)
• สายงานทรัพยากรมนุษย์ งานบริหาร และงานธุรการทั่วไป

***นักศึกษาฝึกงาน ทางบริษัทจะได้รับใบรับรองการฝึกงาน หลังจากฝึกจบแล้ว

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
– ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ทางบริษัทฯ เปิดรับ มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบ
– สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ (Word, Excel, Power Point)
– มีระยะเวลาในการฝึกงาน 3 – 4 เดือน
– สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน : สามารถขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
พร้อมแนบ Resume และเอกสารสมัครงาน 1 ชุด ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3