เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  Internal Audit Officer

ลักษณะงาน

-  วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
    รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

-  ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

-  ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน  บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล

-  ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน

-  ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกต โดยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ในเรื่องที่เกี่ยวกับการการเงิน การบัญชี  และทรัพย์สิน

-  สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ

-  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

-  เพศ ชาย  /หญิง

-  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี

-  การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี
    ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

-  มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน
    หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

-  มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ

-  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

-  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

-  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ในระดับปานกลาง