เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป  GL

ลักษณะงาน

- จัดทำเอกสารทางบัญชี

- จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี

- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

- ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี

- ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี

- มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร

- มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

- มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น

- มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้