เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR

ลักษณะงาน

- จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้

- ออกเอกสารใบลดหนี้

- จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher

- ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี

- ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด

- ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง General Cashier

- บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี

- จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน

- จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหาได้ตลอดเวลา

-  จัดทำรายงานภาษีขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ได้รับการยกเว้น
    พร้อมจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างเป็นระเบียบถูกต้องและครบถ้วน

- รายการภาษีขายและเปรียบเทียบรายการกับรายงานภาษีกับบัญชีแยกประเภท

- ตรวจสอบยอดรับจาก Bank Statement ของธนาคารจาก General Cashier ทุกวัน

- ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

- หญิง / ชายอายุ 25 – 35  ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี

- สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel