System Analyst

ลักษณะงาน

- เก็บรวบรวมความต้องการระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบการทำงาน

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการทำงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

- จัดทำเอกสารทางด้าน ฟังก์ชั่น ด้านเทคนิค เอกสารการทดสอบระบบ และเอกสารการใช้งานระบบ

- ออกแบบ และวางโครงสร้าง Database Ms. SQL Serve

- ศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาชั้บงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

- อบรมการใช้งานให้กับ Users

คุณสมบัติ

- เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการเก็บ Requirement

- มีความเข้าใจ UML diagram, Activity diagram , Use Case  diagram

- มีทักษะในการแก้ไขบริการจัดการเวลา และควบคุมการทำงานได้

- มีความรับผิดชอบสูง

- สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี

- มีความอดทนและ พยายามในการทำงาน