IT Help desk & Admins

ลักษณะงาน

- ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้บริการ

- ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จของบริษัทฯ เช่น Ms office , Adobe ,Acrobat, In house Software เป็นต้น

- ดำเนินการวิเคราะห์และจำแนกปัญหา หรือคำร้องเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   ให้ดำเนินการแก้ไจปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

- ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องที่เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน

- ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

- เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี

- การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในสายงาน IT Help-desk หรือเกี่ยวข้อง  2 ปี ขึ้นไป

- มีทัศนคติที่ดี  มีใจรักบริการ และสามารถสื่อสารกับส่วนงานอื่น ได้เป็นอย่างดี

- มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้าน Hardware, Soft ware

- มีความอดทนต่อสภาพความอดทน ขยัน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- มีใจรักการบริการ มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงาน