Category: รับสมัครด่วน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  Internal Audit Officer

ลักษณะงาน -  วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร     รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ -  ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน -  ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ     ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงาน  บริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแล -  ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเงินและทรัพย์สิน -  ตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการชี้แจง ข้อทักท้วง หรือข้อสังเกต โดยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง    ในเรื่องที่เกี่ยวกับการการเงิน การบัญชี  และทรัพย์สิน -  สรุปผลการตรวจสอบขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป และกำหนดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบ -  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ -  เพศ ชาย  /หญิง -  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี -  การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี     ผ่านการอบรมด้านการตรวจสอบจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย -  มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน     หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนตรวจสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี -  มีความสามารถในการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป  GL

ลักษณะงาน - จัดทำเอกสารทางบัญชี - จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี คุณสมบัติ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี - ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี - มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3, ภงด.53, ภงด.54, ภพ.30, ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร - มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง - มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น - มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อคสินค้า  Inventory

ลักษณะงาน - รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ - ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ - บันทึกรับเข้า-จ่ายสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ - จัดระบบการจัดเก็บสินค้า - จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ - จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติ - หญิง / ชายอายุ  25 -  35  ปี - การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคลังสินค้า ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี - สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR

ลักษณะงาน - จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ - ออกเอกสารใบลดหนี้ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher - ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรับจาก General Cashier บันทึกรหัสแยกตามประเภทบัญชี - ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระและจัดเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุด - ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินจากลูกหนี้แต่ละราย พร้อมทั้งเอกสารนำส่ง General Cashier - บันทึกบัญชี รายได้และตัดรายได้รับล่วงหน้าเป็นรายได้ตามงวดบัญชี - จัดทำรายงานลูกหนี้ เงินประกันความเสียหายและรายได้รับล่วงหน้าประกอบงบการเงิน - จัดทำรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายและเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมที่จัดตรวจสอบและค้นหาได้ตลอดเวลา -  จัดทำรายงานภาษีขายที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่ได้รับการยกเว้น     พร้อมจัดเก็บใบกำกับภาษีอย่างเป็นระเบียบถูกต้องและครบถ้วน - รายการภาษีขายและเปรียบเทียบรายการกับรายงานภาษีกับบัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบยอดรับจาก Bank Statement ของธนาคารจาก General Cashier ทุกวัน - ปฏิบัติตามคำสั่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงานประจำจากผู้บังคับบัญชา   คุณสมบัติ - หญิง / ชายอายุ 25 – 35 

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP

ลักษณะงาน -  ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ    ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี - ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี - มีประสบการณ์ในการนำจัดทำรายงานภงด.3,

System Analyst

ลักษณะงาน - เก็บรวบรวมความต้องการระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบการทำงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการทำงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำเอกสารทางด้าน ฟังก์ชั่น ด้านเทคนิค เอกสารการทดสอบระบบ และเอกสารการใช้งานระบบ - ออกแบบ และวางโครงสร้าง Database Ms. SQL Serve - ศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาชั้บงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ - อบรมการใช้งานให้กับ Users คุณสมบัติ - เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี - การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการเก็บ Requirement - มีความเข้าใจ UML diagram, Activity diagram ,

IT Help desk & Admins

ลักษณะงาน - ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้บริการ - ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จของบริษัทฯ เช่น Ms office , Adobe ,Acrobat, In house Software เป็นต้น - ดำเนินการวิเคราะห์และจำแนกปัญหา หรือคำร้องเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ให้ดำเนินการแก้ไจปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ - ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา   คุณสมบัติ - เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี - การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสายงาน

Programmer 

ลักษณะงาน - การออกแบบและพัฒนาระบบตามข้อกำหนดความต้องการ - ทดสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเพื่อตอบสนองข้อมูลตรรกะความต้องการ   การทำงานและเอกสารผลการทดสอบเป็นไปตามเอกสาร - ทดสอบหน่วย การแสดงการรวมกันของการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของแผนกที่เฉพาะเจาะจง - เขียนโปรแกรมการทดสอบการดำเนินการตามระบบแก้ปัญหาและการบริหารทีม - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์    เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ร่วมเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน คุณสมบัติ - เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี - การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - มีความสามารถในการใช้ ผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำกว่า 5 ปี - มีความรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ - มีความอดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี - มีใจรักการบริการ