Category: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

System Analyst

ลักษณะงาน - เก็บรวบรวมความต้องการระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบการทำงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการทำงานให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำเอกสารทางด้าน ฟังก์ชั่น ด้านเทคนิค เอกสารการทดสอบระบบ และเอกสารการใช้งานระบบ - ออกแบบ และวางโครงสร้าง Database Ms. SQL Serve - ศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาชั้บงานที่เกี่ยวข้องเหมาะสม เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ - อบรมการใช้งานให้กับ Users คุณสมบัติ - เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี - การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในการเก็บ Requirement - มีความเข้าใจ UML diagram, Activity diagram ,

IT Help desk & Admins

ลักษณะงาน - ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้บริการ - ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาโปรแกรมสำเร็จของบริษัทฯ เช่น Ms office , Adobe ,Acrobat, In house Software เป็นต้น - ดำเนินการวิเคราะห์และจำแนกปัญหา หรือคำร้องเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ให้ดำเนินการแก้ไจปัญหา หรือดำเนินการตามคำร้องที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ - ประสานงานและติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหรือให้บริการตามคำร้องที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการติดตั้ง ปรับปรุง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับจำนวนปัญหา หรือคำร้องขอที่ได้รับในแต่ละเดือน - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา   คุณสมบัติ - เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี - การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสายงาน

Programmer 

ลักษณะงาน - การออกแบบและพัฒนาระบบตามข้อกำหนดความต้องการ - ทดสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเพื่อตอบสนองข้อมูลตรรกะความต้องการ   การทำงานและเอกสารผลการทดสอบเป็นไปตามเอกสาร - ทดสอบหน่วย การแสดงการรวมกันของการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางของแผนกที่เฉพาะเจาะจง - เขียนโปรแกรมการทดสอบการดำเนินการตามระบบแก้ปัญหาและการบริหารทีม - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์    เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - ร่วมเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน คุณสมบัติ - เพศชาย – หญิง อายุ 25 – 35 ปี - การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - มีความสามารถในการใช้ ผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำกว่า 5 ปี - มีความรู้และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ - มีความอดทนต่อสภาพความกดดันได้ดี มีความอดทน ขยัน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี - มีใจรักการบริการ